Access 1 - Osnovni
Access 1 - Osnovni

MODUL 1 – Aplikacija

 1. Microsoft Access 2010
  • Namena aplikacije
  • Verzije
  • Formati dokumenta
  • Kompatibilnost sa prethodnim verzijama
 2. Radna okolina
  • Quick Access Toolbar i opcije za podešavanje
  • Kartica File (Backstage view)
  • Ribbon
  • Navigacioni pano
  • Objekti

MODUL 2 – Tabela (Table)

 1. Kreiranje tabele
 2. Normalizacije formi (podataka)
 3. Pojam primarnog ključa (Primary Key)
 4. Tipovi podataka (Data Type)
  i njihova svojstva (Field Properties)
 5. Kompaktovanje baze
 6. Kreiranje polja u Datasheet izgledu tabele
 7. Operacije nad podacima
  (Unos, izmena, brisanje)
 8. Spoljni izvori podataka
  • Access
  • Excel
 9. Rad sa tabelama
  • Operacije nad poljima (kolonama)
   • Sakrivanje/prikazivanje
   • Zamrzavanje
   • Premeštanje
  • Operacije nad podacima
   • Sortiranje
   • Pretraživanje
   • Filtriranje
 10. Štampanje tabela
 11. Tips & Tricks

MODUL 3 – Upit (Query)

 1. Kreiranje upita
 2. Postavljanje kriterijuma za različite tipove podataka
 3. Izračunata polja
 4. Parametarski upit
 5. Korišćenje funkcija
 6. Pojmovi "Null" i "String dužine nula"
 7. Query Wizard
 8. Tips & Tricks

MODUL 4 – Obrazac (Form)

 1. Kreiranje obrazaca
 2. Model objekta
  • Objekat
  • Svojstva
  • Metode
  • Događaji
 3. Korišćenje prozora svojstava
 4. Operacije nad podacima
  • Unos, izmena, brisanje
  • Sortiranje, pretraživanje, filtriranje
 5. Podešavanje svojstava obrazaca
 6. Izračunati kontrolni objekti (kontrole)
 7. Korišćenje čarobnjaka za kontrole (Control Wizard)
 8. Tips & Tricks

MODUL 5 – Izveštaj (Report)

 1. Kreiranje izveštaja
 2. Sekcije
 3. Redizajniranje izveštaja
 4. Eksportovanje u druge formate (PDF, ...)
 5. Sortiranje i filtriranje
 6. Uslovno formatiranje
 7. Grupisanje
 8. Tips & Tricks

MODUL 6 – Relacije

 1. 1 - 1
 2. 1 - M
 3. M - M
 4. Samospajanje
 5. Referencijalni integritet
 6. Tipovi spojeva

Download:

Access 1 - OsnovniProgram obuke Access 1 - Osnovni pdf184 kBDownload